2023
Cell mediated ECM-degradation as an emerging tool for anti-fibrotic strategy. Peng Zhao, Tian Sun, Cheng Lyu, Kaini Liang, Yanan Du*Cell Regeneration, 2023. https://doi.org/10.1186/s13619-023-00172-9
Large-Scale Cell Production Based on GMP-Grade Dissolvable Porous Microcarriers. Yuyang Chen, Huanye Xu, Yuanyuan Zhang, Leilei Guo, Miaomiao Lan, Yanping Yang, Wei Liu, Xiaojun Yan, Yanan Du*Jove-journal Of Visualized Experiments, 2023. https://doi.org/10.3791/65469
Response to a Comment on "Scar-Degrading Endothelial Cells as a Treatment for Advanced Liver Fibrosis". Peng Zhao, Tian Sun, Cheng Lyu, Yanan Du*Advanced Science, 2023. https://doi.org/10.1002/advs.202301330
Biophysical cues of bone marrow-inspired scaffolds regulate hematopoiesis of hematopoietic stem and progenitor cells. Wenjing Li, Haiwei Liang, Yanxiao Ao, Baixue Tang, Junyang Li, Ning Li, Jianwei Wang, Yanan Du*Biomaterials, 2023. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2023.122111
Gelatin-based 3D biomimetic scaffolds platform potentiates culture of cancer stem cells in esophageal squamous cell carcinoma. Yenan Wu, Haiwei Liang, Aiping Luo, Yong Li, Xin Li, Wenxin Li, Kaini Liang, Junyang Li, Zhihua Liu, Yanan Du*Biomaterials, 2023. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2023.122323
Exploring the Mechanism of Microfracture in the Treatment of Porcine Full-Thickness Cartilage Defect. Hui Li, Zihao He, Wenjing Li, Jiaying Yao, Cheng Lyu, Yanan Du, Dan Xing* and Jianhao Lin*The American Journal of Sports Medicine, 2023. https://doi.org/10.1177/03635465231153630
In situ self-assembled organoid for osteochondral tissue regeneration with dual functional units. Zhen Yang#, Bin Wang#, Wei Liu, Xiaoke Li, Kaini Liang, Zejun Fan, Jiao Jiao Li, Yudi Niu, Zihao He , Hui Li, Du Wang, Jianjing Lin, Yanan Du*, Jianhao Lin* and Dan Xing*(# Contributed equally). Bioactive Materials, 2023. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2023.04.002
Expansion of human megakaryocyte-biased hematopoietic stem cells by biomimetic Microniche. Yinghui Li#, Mei He#, Wenshan Zhang#, Wei Liu#, Hui Xu#, Ming Yang, Hexiao Zhang, Haiwei Liang, Wenjing Li, Zhaozhao Wu, Weichao Fu, Shiqi Xu, Xiaolei Liu, Sibin Fan, Liwei Zhou, Chaoqun Wang, Lele Zhang, Yafang Li, Jiali Gu, Jingjing Yin, Yiran Zhang, Yonghui Xia, Xuemei Mao, Tao Cheng*, Jun Shi*, Yanan Du* and Yingdai Gao* (# Contributed equally). Nature Communications, 2023. https://doi.org/10.1038/s41467-023-37954-3

Scar-Degrading Endothelial Cells as a Treatment for Advanced Liver Fibrosis. Peng Zhao, Tian Sun, Cheng Lyu, Kaini Liang, Yudi Niu, Yuying Zhang, Chenhui Cao, Canhong Xiang and Yanan Du*. Advanced Science, 2023. https://doi.org/10.1002/advs.202203315

NBME Newshttps://doi.org/10.1038/s41551-023-01119-w

AS Comments: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202207396

Advanced glycation end-products as mediators of the aberrant crosslinking of extracellular matrix in scarred liver tissue. Cheng Lyu#, Wenyu Kong#, Zhiqiang Liu, Sihan Wang, Peng Zhao, Kaini Liang, Yudi Niu, Wei Yang, Canhong Xiang, Xiaoyu Hu, Xueming Li and Yanan Du* (# Contributed equally). Nature Biomedical Engineering, 2023. https://doi.org/10.1038/s41551-023-01019-z 

NBME Newshttps://doi.org/10.1038/s41551-023-01119-w

2022
Precise cell therapy for liver fibrosis: Endothelial cell and macrophage therapy. Liping Deng, Bingjie Wu, Kaini Liang, Hongen Liao and Yanan Du*. iLIVER, 2022. https://doi.org/10.1016/j.iliver.2022.11.002
Large-Scale Expansion of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells with Microcarrier Tablets in Bioreactor. Huanye Xu#, Zhongxiao Cong#, Yuanyuan Zhang, Wei Liu, Xiaojun Yan and Yanan Du* (# Contributed equally). Methods Mol Biol, 2022. https://doi.org/10.1007/7651_2021_425
Mesenchymal Stem Cells (MSCs): A Novel Therapy for Type 2 Diabetes. Shuang Gao, Yuanyuan Zhang, Kaini Liang, Ran Bi and Yanan Du*. Stem Cells International, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/8637493
3D biomaterial P scaffolds carrying umbilical cord mesenchymal stem cells improve biointegration of keratoprosthesis. Yueyue Li, Wenqin Xu, Qian Li, Xiaoqi Li, Junyang Li, Li Kang, Yifan Fang, Shuaishuai Cheng, Peng Zhao, Shumeng Jiang, Wei Liu, Xiaojun Yan, Yanan Du*, Liqiang Wang* and Yifei Huang*. Biomedical Materials, 2022. https://doi.org/10.1088/1748-605X/ac7e98
Injectable bone marrow microniches by co-culture of HSPCs with MSCs in 3D microscaffolds promote hematopoietic reconstitution from acute lethal radiation. Haiwei Liang, Yanxiao Ao, Wenjing Li, Kaini Liang, Baixue Tang, Junyang Li, Jianwei Wang, Xiaoyu Zhu* and Yanan Du*. Bioactive Materials, 2022. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2022.10.015
A Novel Step-T-Junction Microchannel for the Cell Encapsulation in Monodisperse Alginate-Gelatin Microspheres of Varying Mechanical Properties at High Throughput. Si Da Ling, Zhiqiang Liu, Wenjun Ma, Zhuo Chen, Yanan Du* and Jianhong Xu*. Biosensors (Basel), 2022. https://doi.org/10.3390/bios12080659
GMP‐grade microcarrier and automated closed industrial scale cell production platform for culture of MSCs. Yuanyuan Zhang, Tao Na, Kehua Zhang, Yanping Yang, Huanye Xu, Lina Wei, Limeng Xu, Xiaojun Yan, Wei Liu, Guangyang Liu, Bin Wang, Shufang Meng and Yanan Du*. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/term.3341
Engineered meatballs via scalable skeletal muscle cell expansion and modular micro-tissue assembly using porous gelatin micro-carriers. Liu Ye, Rui Wang, Shijie Ding, Liping Deng, Yuanyuan Zhang, Junyang Li, Ziao Shi, Zhongyuan Wu, Kaini Liang, Xiaojun Yan, Wei Liu and Yanan Du*. Biomaterials, 2022. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2022.121615
State of the art in flexible SERS sensors toward label-free and onsite detection: from design to applications. Liping Xie*, Hedele Zeng, Jiaxin Zhu, Zelin Zhang, Hong-bin Sun, Wen Xia and Yanan Du*. Nano Research, 2022. https://doi.org/10.1007/s12274-021-4017-4
2021
我和研究生的“学术命运共同体”. 杜亚楠*. 中国研究生, 2021 (06). https://kns.cnki.net/KXReader/
Mechanical communication in fibrosis progression. Yi Long, Yudi Niu, Kaini Liang and Yanan Du*. Trends in Cell Biology, 2021. https://doi.org/10.1016/j.tcb.2021.10.002
Collagen crosslinking: effect on structure, mechanics and fibrosis progression. Wenyu Kong, Cheng Lyu, Hongen Liao and Yanan Du*. Biomedical Materials, 2021. https://doi.org/10.1088/1748-605X/ac2b79
Synthetic liver fibrotic niche extracts achieve in vitro hepatoblasts phenotype enhancement and expansion. Yuying Zhang, Anqi Guo, Cheng Lyu, Ran Bi, Zhaozhao Wu, Wenjing Li, Peng Zhao, Yudi Niu, Jie Na, Jianzhong Jeff Xi*, Yanan Du*. iSience, 2021. https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103303

A low dose cell therapy system for treating osteoarthritis: In vivo study and in vitro mechanistic investigations. Bin Wang, Wei Liu, Jiao Jiao Li, Senlin Chai, Dan Xing, Hongsheng Yu, Yuanyuan Zhang, Wenjin Yan, Zhihong Xu, Bin Zhao, Yanan Du*, Qing Jiang*. Bioactive Materials, 2021. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2021.05.029

Key considerations on the development of biodegradable biomaterials for clinical translation of medical devices: With cartilage repair products as an example. Li Wang, Xiaolei Guo, Jiaqing Chen, Zhen Zhen, Bin Cao,  Wenqian Wan, Yuandong Dou, Haobo Pan, Feng Xu, Zepu Zhang, Jianmei Wang, Daisong Li, Quanyi Guo, Qing Jiang, Yanan Du, Jiakuo Yu, Boon Chin Heng, Qianqian Han*, ZigangGe*. Bioactive Materials, 2021. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2021.07.031

Exendin-4 gene modification and microscaffold encapsulation promote self-persistence and antidiabetic activity of MSCs. Yuanyuan Zhang, Shuang Gao, Kaini Liang, Zhaozhao Wu, Xiaojun Yan, Wei Liu, Junyang Li, Bingjie Wu and Yanan Du*. Science Advances, 2021. https://doi.org/10.1126/sciadv.abi4379

Targeted cell therapy for partial-thickness cartilage defects using membrane modified mesenchymal stem cells by transglutaminase 2. Hui Li, Yuhong Jin, Yu Zhao, Wenjing Li, Zihao He, Qingxi Zhang, Hesuyuan Huang, Jianjing Lin, Yuyang Chen, Dan Xing*, Yanan Du*, Jianhao Lin*. Biomaterials, 2021. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.120994

Asporin inhibits collagen matrix-mediated intercellular mechanocommunications between fibroblasts during keloid progression. Longwei Liu, Hongsheng Yu, Yi Long, Zhifeng You, Rei Ogawa, Yanan Du*, Chenyu Huang*. FASEB JOURNAL, 2021. https://doi.org/10.1096/fj.202100111R

Cell engineering techniques improve pharmacology of cellular therapeutics. Kaini Liang, Yanan Du*. Biomaterials and Biosystems, 2021. https://doi.org/10.1016/j.bbiosy.2021.100016
TGase‐Enhanced Microtissue Assembly in 3D‐Printed‐Template‐Scaffold (3D‐MAPS) for Large Tissue Defect Reparation. Hongsheng Yu, Zhifeng You, Xiaojun Yan, Wei Liu, Zhirui Nan, Dan Xing, Chenyu Huang*, Yanan Du*. Advanced Healthcare Material, 2021. https://doi.org/10.1002/adhm.202000531
2020
Enhanced single-cell encapsulation in microfluidic devices: From droplet generation to single-cell analysis. Si Da Ling, Yuhao Geng, An Chen, Yanan Du* and Jianhong Xu*. Biomicrofluidics, 2020. https://doi.org/10.1063/5.0018785
Consistent apparent Young’s modulus of human embryonic stem cells and derived cell types stabilized by substrate stiffness regulation promotes lineage specificity maintenance. Anqi Guo, Bingjie Wang, Cheng Lyu, Wenjing Li, Yaozu Wu, Lu Zhu, Ran Bi, Chenyu Huang, Jiao Jiao Li & Yanan Du*. Cell Regeneration, 2020. https://doi.org/10.1186/s13619-020-00054-4
TGase-mediated cell membrane modification and targeted cell delivery to inflammatory endothelium. Chunxiao Qi, Yuhong Jin, Yuyang Chen, Wenjing Li, Yaqian Li, Kai Liang, Yan Li, Yonghui Zhang, Yanan Du*. Biomaterials, 2020. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2020.120276

Engineering 3D functional tissue constructs using self-assembling cell-laden microniches. Dan Xing, Wei Liu, Jiao Jiao Li, Longwei Liu, Anqi Guo, Bin Wang, Hongsheng Yu, Yu Zhao, Yuling Cheng, Zhifeng You, Cheng Lyu, Wenjing Li, Aifeng Liu, Yanan Du*, Jianhao Lin*. Acta Biomaterialia, 2020. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.07.058

Comparison of chondrocytes in knee osteoarthritis and regulation by scaffold pore size and stiffness. Yu Zhao, Zhifeng You, Dan Xing, Jiao Jiao Li, Qingxi Zhang, Hesuyuan Huang, Zhikun Li, Shumeng Jiang , Zhaozhao Wu, Yuying Zhang, Wenjing Li, Lin Zhang, Yanan Du*, Jianhao Lin*. Tissue Eng Part A, 2020. https://doi.org/10.1089/ten.TEA.2020.0085
Dispersible and Dissolvable Porous Microcarrier Tablets Enable Efficient Large-Scale Human Mesenchymal Stem Cell Expansion. Xiaojun Yan, Kun Zhang, Yanping Yang, Dongkai Deng, Cheng Lyu, Huanye Xu, Wei Liu*, Yanan Du*. Tissue Engineering Part C, 2020. https://doi.org/10.1089/ten.tec.2020.0039
Matrix-transmitted paratensile signaling enables myofibroblast–fibroblast cross talk in fibrosis expansion. Longwei Liu, Honsheng Yu, Hui Zhao, Zhaozhao Wu, Yi Long, Jingbo Zhang, Xiaojun Yan, Zhifeng You, Lyu Zhou, Tie Xia, Yan Shi, Bailong Xiao, Yingxiao Wang, Chenyu Huang, Yanan Du*. PNAS, 2020. https://doi.org/10.1073/pnas.1910650117
2019

Intra-articular Injection of Cell-laden 3D Microcryogels Empower Low-dose Cell Therapy for Osteoarthritis in a Rat Model. Dan Xing, Wei Liu, Bin Wang, Jiao Jiao Li, Yu Zhao, Hui Li, Aifeng Liu, Yanan Du*, Jianhao Lin*. Cell Transplant, 2019. https://doi.org/10.1177/0963689720932142

Cryoprotectant Enables Structural Control of Porous Scaffolds for Exploration of Cellular Mechano-Responsiveness in 3D. Shumeng Jiang, Cheng Lyu, Peng Zhao, Wenjing Li, Wenyu Kong, Chenyu Huang, Guy M Genin, Yanan Du*. Nature Communications, 2019. https://doi.org/10.1038/s41467-019-11397-1
High Throughput Scaffold-Based 3D Micro-Tumor Array for Efficient Drug Screening and Chemosensitivity Testing. Xiaojun Yan, Lyu Zhou, Zhaozhao Wu, Xun Wang, Xiuyuan Chen, Fan Yang, Yanan Guo, Min Wu, Yuyang Chen, Wenjing Li, Jun Wang, Yanan Du*. Biomaterials, 2019. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2018.05.020

Mechanical microenvironments as key cellular regulator in the liver. Zhifeng You, Lyu Zhou, Wenjing Li, Chenyu Huang, Yanan Du*. Acta Mechanica Sinica, 2019. https://doi.org/10.1007/s10409-019-00857-y
2018

Physical Properties of Implanted Porous Bioscaffolds Regulate Skin Repair: Focusing on Mechanical and Structural Features. Shumeng Jiang, Sabrina Cloud Li, Chenyu Huang, Barbara Pui Chan, Yanan Du*. Adv Healthc Mater.,  2018. https://doi.org/10.1002/adhm.201700894

2017
Mechanotransduction-modulated fibrotic microniches reveal the contribution of angiogenesis in liver fibrosis. Longwei Liu, Zhifeng You, Hongsheng Yu, Lyu Zhou, Hui Zhao, Xiaojun Yan, Dulei Li, Bingjie Wang, Lu Zhu, Yuzhou Xu, Tie Xia, Yan Shi, Chenyu Huang, Wei Hou, Yanan Du*. Nature Materials, 2017. https://doi.org/10.1038/nmat5024
3D Microtissues for Injectable Regenerative Therapy and High-throughput Drug Screening. Yaqian Li, Xiaojun Yan, Wei Liu, Lyu Zhou, Zhifeng You, Yanan Du*. J Vis Exp.,  2017. https://doi.org/10.3791/55982
Pathology-targeted Cell Delivery via Injectable Micro-Scaffold Capsule Mediated by Endogenous TGase. Chunxiao Qi, Yaqian Li, Patrick Badger, Hongsheng Yu, Zhifeng You,Xiaojun Yan, Wei Liu, Yan Shi, Tie Xia, Jiahong Dong, Chenyu Huang, Yanan Du*. Biomaterials, 2017. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2017.02.021
Biomechanically Primed Liver Microtumor Array as a High-Throughput Mechanopharmacological Screening Platform for Stroma-Reprogrammed Combinatorial Therapy. Lu Zhu, Xingliang Fan, Bingjie Wang, Longwei Liu, Xiaojun Yan, Lyu Zhou, Yang Zeng, Mark C.Poznansky, Lili Wang, Huabiao Chen, Yanan Du*. Biomaterials, 2017. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2017.01.030
Mechanically and Electrically Enhanced CNT–Collagen Hydrogels As Potential Scaffolds for Engineered Cardiac Constructs. Hongsheng Yu, Hui Zhao, Chenyu Huang, and Yanan Du*. ACS Biomater. Sci. Eng., 2017. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.6b00620
Optimizing Mesoderm Progenitor Selection and Three-Dimensional Microniche Culture Allows Highly Efficient Endothelial Differentiation and Ischemic Tissue Repair From Human Pluripot. Fengzhi Zhang, Lin Wang, Yaqian Li, Wei Liu, Fuyu Duan, Rujin Huang, Xi Chen, Sophia Chia-Ning Chang, Yanan Du*, Jie Na*. Stem Cell Res Ther., 2017. https://dx.doi.org/10.1186%2Fs13287-016-0455-4
Stiffness-Controlled Thermoresponsive Hydrogels for Cell Harvesting With Sustained Mechanical Memory. Xingliang Fan, Lu Zhu, Ke Wang, Bingjie Wang, Yaozu Wu, Wei Xie, Chengyu Huang, Barbara Pui Chan, Yanan Du*. Advanced Healthcare Materials, 2017. https://doi.org/10.1002/adhm.201601152

Preconditioning of Mesenchymal Stromal Cells Toward Nucleus Pulposus-Like Cells by Microcryogels-Based 3D Cell Culture and Syringe-Based Pressure Loading System. Yang Zeng, Siyu Feng, Wei Liu, Qinyouen Fu, Yaqian Li, Xiaokang Li, Chun Chen, Chenyu Huang, Zigang Ge, Yanan Du*. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2017. https://doi.org/10.1002/jbm.b.33509 

A Ready-to-Use, Versatile, Multiplex-able Three-Dimensional Scaffold-Based Immunoassay Chip For High Throughput Hepatotoxicity Evaluation. Xiaojun Yan, Jingyu Wang, Lu Zhu, Jonathan Joseph Lowrey, Yuanyuan Zhang, Wei Hou, Jiahong Dong, Yanan Du*. Lab on a Chip, 2015. https://doi.org/10.1039/c5lc00313j
2016

Substrate Stiffness Orchestrates Epithelial Cellular Heterogeneity With Controlled Proliferative Pattern via E-cadherin/β-catenin Mechanotransduction. Bingjie Wang, Peng Qin, Hui Zhao, Tie Xia, Jingyu Wang, Longwei Liu, Lu Zhu, Jing Xu, Chenyu Huang, Yan Shi, Yanan Du*. Acta Biomater., 2016. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2016.05.025

Engineering EMT Using 3D Micro-Scaffold to Promote Hepatic Functions for Drug Hepatotoxicity Evaluation. Jingyu Wang, Fengling Chen, Longwei Liu, Chunxiao Qi, Bingjie Wang, Xiaojun Yan, Chenyu Huang, Wei Hou, Michael Q Zhang, Yang Chen, Yanan Du*. Biomaterials, 2016. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2016.03.001
2015

Preformed Gelatin Microcryogels as Injectable Cell Carriers for Enhanced Skin Wound Healing. Yang Zeng, Lin Zhu, Qin Han, Wei Liu, Xiaojing Mao, Yaqian Li, Nanze Yu, Siyu Feng, Qinyouen Fu, Xiaojun Wang, Yanan Du, Robert Chunhua Zhao*. Acta Biomaterialia, 2015. https://doi.org/0.1016/j.actbio.2015.07.042

Biomaterials as carrier, barrier and reactorfor cell-based regenerative medicine. Chunxiao Qi, Xiaojun Yan, Chenyu Huang, Alexander Melerzanov, Yanan Du*. Protein Cell, 2015. https://doi.org/10.1007/s13238-015-0179-8

Bi-content micro-collagen chip provides contractility-based biomechanical readout for phenotypic drug screening with expanded and profiled targets. Hui Zhao, Lyu Zhou, Qiang Zhang, Xiaoying Zhou, Yonghui Zhang, Huijun Chen, Yanan Du*. Lab Chip, 2015. https://doi.org/10.1039/C5LC00589B

Nanostructural morphology master-regulated the cell capture efficiency of multivalent aptamers. Liping Xie, Hao Cheng, Hao Qi,Tongzhou Wang,  Hui Zhao, Guoliang Huang  and  Yanan Du*. RSC Adv., 2015. https://doi.org/10.1039/c5ra01919b
Injectable microcryogels reinforced alginate encapsulation of mesenchymal stromal cells for leak-proof delivery and alleviation of canine disc degeneration. Yang Zeng, Chun Chen, Wei Liu, Qinyouen Fu, Zhihua Han, Yaqian Li, Siyu Feng, Xiaokang Li, Chunxiao Qi, Jianhong Wu, Deli Wang, Christopher Corbett, Barbara P Chan, Dike Ruan, Yanan Du*. Biomaterials, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2015.04.029
2014
Microengineered in vitro model of cardiac fibrosis through modulating Myofibroblast Mechanotransduction. Hui Zhao, Xiaokang Li, Shan Zhao, Yang Zeng, Long Zhao, Haiyan Ding, Wei Sun, Yanan Du*.  Biofabrication, 2014. http://dx.doi.org/10.1088/1758-5082/6/4/045009)

Hepatic Differentiation of Human Embryonic Stem Cells as Microscaled Multilayered Colonies Leading to Enhanced Homogeneity and Maturation. Rui Yao, Jingyu Wang, Xiaokang Li, Da Jung Jung, Hao Qi, Keh Kooi Kee, Yanan Du*. Small, 2014. https://doi.org/10.1002/smll.201401040

Dew inspired breathing-based detection of genetic point mutation visualized by naked eye. Rui Yao, Jingyu Wang, Xiaokang Li, Da Jung Jung, Hao Qi, Keh Kooi Kee, Yanan Du*. SCIENTIFIC REPORTS, 2014. https://doi.org/10.1038/srep06300
Primed 3D injectable microniches enabling low-dosage cell therapy for critical limb ischemia. Yaqian Li, Wei Liu, Fei Liu, Yang Zeng, Simin Zuo, Siyu Feng, Chunxiao Qi, Bingjie Wang, Xiaojun Yan, Ali Khademhosseini, Jing Bai, Yanan Du*. PNAS, 2014. https://doi.org/10.1039/c5lc00313j

Microcryogels as injectable 3D cellular micro-niches for site-directed and augmented cell delivery. Wei Liu, Yaqian Li, Yang Zeng, Xinyong Zhang, Jingyu Wang, Liping Xie, Xiaokang Li, Yanan Du*. Acta Biomater., 2014. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2013.12.008

Glycerol-Mediated Nanostructure Modification Leading to Improved Transparency of Porous Polymeric Scaffolds for High Performance 3D Cell Imaging. Shan Zhao, Zhiyuan Shen, Jingyu Wang, Xiaokang Li, Yang Zeng, Bingjie Wang, Yonghong He, Yanan Du*. Biomacromolecules, 2014. https://doi.org/10.1021/bm500388m
Magnetically controllable 3D microtissues based on magnetic microcryogels. XWei Liu, Yaqian Li, Siyu Feng, Jia Ning, Jingyu Wang, Maling Gou, Huijun Chen, Feng Xu, Yanan Du*. Lab on a Chip, 2014. https://doi.org/10.1039/c4lc00081a
Micro-scaffold array chip for upgrading cell-based high-throughput drug testing to 3D using benchtop equipment. Xiaokang Li, Xinyong Zhang, Shan Zhao, Jingyu Wang, Gang Liu, Yanan Du*. Lab Chip, 2014. https://doi.org/10.1039/c3lc51103k
An aptamer based wall-less LSPR array chip for label-free and high throughput detection of biomolecules. Liping Xie, Xiaojun Yan, Yanan Du*. Biosensors and Bioelectronics, 2014. https://doi.org/10.1016/j.bios.2013.09.031
2013
Off-the-shelf microsponge arrays for facile and efficient construction of miniaturized 3D cellular microenvironments for versatile cell-based assays. Shan Zhao, Hui Zhao, Xinyong Zhang, Yaqian Li, Yanan Du*. Lab Chip, 2013 https://doi.org/10.1039/c3lc50183c


Before Tsinghua
 1. Y. Du, M. Ghodousi, H. Qi, N. Haas, W. Xiao, A. Khademhosseini ‘Sequential assembly of cell-laden hydrogel constructs to engineer vascular-like microchannels’ Biotechnology and Bioengineering "in press" (2011)
 2. H. Qi, Y. Du, L. Wang, H. Bae, H. Kaji, Ali Khademhosseini ‘Patterning Single mouse embryonic bodies with defined polarities in 3D hybrid microgel’, Advanced materials (2011) 22(46):5276-81  (co-first author) (cover, reported by Technology review, Material review) 
 3. Yanagawa F, Kaji H, Jang YH, Bae H, Y. Du, Fukuda J, H. Qi, A. Khademhosseini ‘Directed assembly of cell-laden microgels for building porous three-dimensional tissue constructs'.  J Biomed Mater Res A . in press (2011)
 4. Xiao W, He J, Nichol JW, Wang L, Hutson CB, Wang B, Y. Du, Fan H, Khademhosseini A. ‘Synthesis and characterization of photocrosslinkable gelatin and silk fibroin interpenetrating polymer network hydrogels.’ Acta Biomater . in press (2011)
 5. J. He, Y. Du, Y. Guo, M. Hancock, B. Wang, H. Shin, J. Wu, D. Li, A. Khademhosseini ‘Microfluidic synthesis of composite cross-gradient materials for Investigating cell-biomaterial interactions’ Biotechnology and Bioengineering 2010 108:175-85 (co-first author)
 6. J. Wu, I. Wheeldon, Y. Guo, T. Lu, Y. Du, B. Wang, J. He, Y. Hu, A. Khademhosseini ‘Nanoliter-Scale Chamber array for High Throughput Screening of Drug Cytotoxicity and Drug-Drug Interactions, Biomaterials, 32:841-8 (2011)
 7. Y. Du, M. Hancock, J. He, J. Villa-Uribe, B. Wang, D. Cropek, A. Khademhosseini ‘Convection driven generation of long-range material gradients’ Biomaterials 31:2686-2694 (2010)
 8. Y. Du, M. Ghodoosi, E. Lo, M. Vidula, O. Emir, A. Khademhosseini ‘Surface-directed assembly of cell-laden microgels as 3D tissue constructs’ Biotechnology and Bioengineering 105(3): 655-662 (2010)
 9. J. He, Y. Du, J. Villa-Uribe, A. Khademhosseini ‘Rapid generation of hydrogel chemical/mechanical gradient in a simple microfluidic device for biological applications’ Advanced Functional Materials 20(1): 131-137 (2010) (co-first author)
 10. N. Kachouie, Y. Du, H. Bae, M. Khabiry, A.F. Ahari, B. Zamanian, J. Fukuda, A. Khademhosseini ‘Directed assembly of cell-laden hydrogels for engineering functional tissues’ Organogenesis in press
 11. Z. Shi, N. Chen, Y. Du, A. Khademhosseini, M. Alber ‘Stochastic model of self-assembly of cell-laden hydrogels’ Physical Review E 80: 061901 (2010)
 12. Y. Du, J. Shim, M. Vidula, Matthew J. Hancock, E. Lo, B. Chung, M. Khabiry, J. Borenstein, D. Cropek, A. Khademhosseini ‘Rapid generation of spatially and temporally controllable centimeter-length concentration gradients in a microfluidic device’ Lab on a Chip 9(6): 741-848 (2009) (cover)
 13. M. Khabiry, B. Chung, M. Hancock, H. Soundararajan, Y. Du, D. Cropek, A. Khademhosseini ‘Cell Docking within Double Grooved Substrates in a Microfluidic Device’ Small 5(10): 1186-1194 (2009)
 14. Y. Du, E. Lo, S. Ali, A. Khademhosseini, ‘Directed assembly of cell-laden microgels for fabrication of 3D tissue engineering constructs’ Proceedings of the National Academy of Sciences 105(28): 9522-7 (2008) (Reported by Nature, Technology Review, Focus, Scientific America and as spotlight at MIT website homepage)
 15. Y. Du, E. Lo, M. Vidula, M. Khabiry, A. Khademhosseini “Method of Bottom-up Directed Assembly of Cell-Laden Microgels’ Cellular and Molecular Bioengineering (2008) 1: 157-162 (Outstanding paper award in Biomedical Engineering Society 2008)
 16. Y. Du, R. Han, S. Ng, F. Wen, T. Wohland, H. Yu ‘A Novel Synthetic Sandwich Culture of 3D Hepatocyte Monolayer’ Biomaterials 29: 290-301 (2008)
 17. Y. Toh, J. Zhang, Y. Khong, Y. Du, W. Sun, H. Yu ‘Capillary electrophoresis with laser induced fluorescence detection (CE-LIF) as a common analytical platform for sensitive quantification of hepatic metabolic functions’ Analyst 133(3): 326-30 (2008)
 18. Y. Du, R. Han, S. Ng, J. Ni, W. Sun, T. Wohland, S. Ong, H. Yu ‘Identification and characterization of a novel pre-spheroid 3D hepatocyte monolayer on galactosylated substratum’ Tissue Engineering13(7): 1455-1468 (2007)
 19. X. Pan, C. Aw, Y. Du, H. Yu, T. Wohland ‘Characterization of poly(acrylic acid) diffusion dynamics on the grafted surface of poly(ethylene terephthalate) films by fluorescence correlation spectroscopy’ Biophysical Reviews and Letters 1 (4): 1-9 (2006)
 20. Y. Du, S. Chia, R. Han, S. Chang, H. Yu, "3D hepatocyte monolayer on hybrid RGD/galactose substratum” Biomaterials 27: 5669-5680 (2006)